پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در نیمه دوم سال جاری برگزار خواهد شد. مشاهده ادامه
ارائه نتایج معاینات دوره ای سال 1397 کارکنان شرکت پالایش گازفجرجم نتایج معاینات دوره ای سال 1397 کارکنان شرکت پالایش گازفجرجم ، طی نشستی با حضور رئیس بهداشت ودرمان صنعت نفت استان بوشهر و مهندس نجفی و گروهی از سرپرستان وکارکنان بخش های مختلف شرکت تشریح شد. مشاهده ادامه
ارائه نتایج معاینات دوره ای سال 1397 کارکنان شرکت پالایش گازفجرجم نتایج معاینات دوره ای سال 1397 کارکنان شرکت پالایش گازفجرجم ، طی نشستی با حضور رئیس بهداشت ودرمان صنعت نفت استان بوشهر و مهندس نجفی و گروهی از سرپرستان وکارکنان بخش های مختلف شرکت تشریح شد. مشاهده ادامه
ارائه نتایج معاینات دوره ای سال 1397 کارکنان شرکت پالایش گازفجرجم نتایج معاینات دوره ای سال 1397 کارکنان شرکت پالایش گازفجرجم ، طی نشستی با حضور رئیس بهداشت ودرمان صنعت نفت استان بوشهر و مهندس نجفی و گروهی از سرپرستان وکارکنان بخش های مختلف شرکت تشریح شد. مشاهده ادامه
ارائه نتایج معاینات دوره ای سال 1397 کارکنان شرکت پالایش گازفجرجم نتایج معاینات دوره ای سال 1397 کارکنان شرکت پالایش گازفجرجم ، طی نشستی با حضور رئیس بهداشت ودرمان صنعت نفت استان بوشهر و مهندس نجفی و گروهی از سرپرستان وکارکنان بخش های مختلف شرکت تشریح شد. مشاهده ادامه